ДГ 1-ви Юни
Детска градина в с. Руец, общ. Търговище

Екип

Директор

Фатме Тахирова

група с.РУЕЦ

Ивелина Димитрова - учител

Нюлюфяр Кяшифова - учител

Хафизе Юсеинова - помощник-възпитател

група с.КРАЛЕВО

Сабрие Мустафова - старши учител

Салихе Мехова - старши учител

Джемиле Велиева - помощник-възпитател

група с.ОВЧАРОВО

Полина Петкова - учител

Нуржихан Хасанова - учител

Юлвие Еюбова - помощник-възпитател

група с.БАЯЧЕВО

Десислава Мизурска - учител

Белмин Мехмедова - учител

Атиже Хасанова - помощник-възпитател

група с.ДЪЛГАЧ

Зехлюна Льотина - старши учител

Ренгинар Кяшифова - учител

Юркие Мустафа - помощник-възпитател

Емине Яшарова - помощник-възпитател