ДГ 1-ви Юни
Детска градина в с. Руец, общ. Търговище

Проект АПСПО

ПРОЕКТ  BG05M20P001-3.005-0004 " АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ"

ДЕЙНОСТ 1

Сформирани са 8 групи с общо 40 деца, с които се провежда допълнително обучение по български език. Групите са сформирани от деца в смесени групи в селата Руец, Кралево, Овчарово, Баячево и Дългач.

ГРУПА РУЕЦ - ръководител г-жа Ивелина Димитрова. Работата в малка група позволява да се обърне внимание на всяко дете според неговите индивидуални потребности. Проектът съдейства за подобряване на говорното развитие с оглед осигуряване на успешно ограмотяване в началното училище, осъществяване на психологическа готовност на децата за училище и даване на равен старт.

ГРУПА КРАЛЕВО 1 - ръководител г-жа Сабрие Мустафова. Част от темите за допълнително обучение по български език са: "Всеки обича зеленчуци", "Есен в гората", "Дядо и ряпа", "Таралежчето", "С крачета и ръчички", "Колата на татко", "Приказка за сън", "Мишлето и моливът". Обучението се поднася по интересен и забавен начин на децата.

ГРУПА КРАЛЕВО 2 - ръководител г-жа Салихе Мехова. Децата от групата са включени в индивидуални занимания, които да усъвършенстват тяхната подготовка. С желание и старание, те се включват в планираните от учителката занимания.

ГРУПА БАЯЧЕВО - ръководител г-жа Снежана Драгомирова. Децата са включени в занимания, наситени с много емоции, които провокират детската любознателност и желание за изява. Госпожа Драгомирова е разработила програма с интересни теми, чрез които децата усвояват нормите на книжовната реч, а закупените дидактични материали и пособия са интересни и примамливи за малчуганите.

ГРУПА БАЯЧЕВО 2 -ръководител г-жа Десислава Мизурска. Малкият брой на децата в групата благоприятства използването на интерактивни технологии за работа, което помага за изграждането на знания на рефлексивно равнище. Използват се образователни игри, електронни продукти и индивидуални книжки като дидактично средство и метод в обучението.

ГРУПА ДЪЛГАЧ - ръководител г-жа Зехлюна Льотина. Учителката е разработила програма, чрез която се анализират думи синоними, антоними, както и думи с обобщаващо значение. Чрез игри с картинки се провокира правилна употреба на различните видове части на речта.

ГРУПА ДЪЛГАЧ 2 - ръководител г-жа Ренгинар Кяшифова. В работата си по проекта учителката ползва различен набор от методи и похвати за постигане на целите при работа с деца билингви.

ГРУПА ОВЧАРОВО 1 - ръководител г-жа Тодорка Николова. С работата по проекта се дава възможност на учителя да изпълни задачите, които си е поставил като: да се развие и усъвършенства фонематичното възприятие на децата, да се постави началото и да се стимулира обогатяването на речника на децата, да се формират начални умения за възприемане и пресъздаване на литературни произведения на български език.

 

ДЕЙНОСТ 2

Организиране и провеждане на дейностите за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи.

По дейност 2 в ДГ "1 юни" с.Руец се поемат месечните такси на децата от уязвими групи.