ДГ 1-ви Юни
Детска градина в с. Руец, общ. Търговище

Проект Равен достъп

 

Проект  BG05M20P001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"  се реализира по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката.

Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Целева група освен децата са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори.

Специфичните цели са:

- подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в елекронна среда;

- създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;

- насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на децата в семейна среда.

Допустими дейности:

- Дейност 1 - Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

- Дейност 2 - Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

- Дейност 3 - Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.

- Дейност 4 - Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда /в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др./

- Дейност 5 - Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в елекронна среда.

 

Прикачени документи

Отчетни доклади